ไปฟัง กทปส. แถลงข่าวการใช้งบ ที่วิรันดา รีสอร์ท พัทยา รีวิวโดย สายลม ที่ผ่านมา

วีรันดา รีสอร์ท พัทยา มีโอกาสได้ไปนั่งฟัง กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เขาคุยกันที่ โรงแรม วิรันดา รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ค่ะ ก็ไม่มีอะไรมาก เป็นการแถลงข่าวเพื่อให้เห็นถึงก้าวที่จะเดินต่อไปของทาง กทปส. รวมถึ

ไปฟัง กทปส. แถลงข่าวการใช้งบ ที่วิรันดา รีสอร์ท พัทยา

ไปฟัง กทปส. แถลงข่าวการใช้งบ ที่วิรันดา รีสอร์ท พัทยา


วีรันดา รีสอร์ท พัทยา

มีโอกาสได้ไปนั่งฟัง กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เขาคุยกันที่ โรงแรม วิรันดา รีสอร์ท พัทยา เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ค่ะ ก็ไม่มีอะไรมาก เป็นการแถลงข่าวเพื่อให้เห็นถึงก้าวที่จะเดินต่อไปของทาง กทปส. รวมถึงแนวทางในการใช้งบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย และสุ่มเสี่ยงต่อการจะได้รับการครหาเรื่องของการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม

สระว่ายน้ำส่วยมากกกกกกกกกก

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ทาง กสทช. โดย กทปส. จึงได้จัดงานแถลงข่าวนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง บอกเล่าเก้าสิบแนวทางการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งหากทางสื่อมวลชน หรือ ภาคเอกชน ภาครัฐใด ๆ เห็นว่าไม่เหมาะสม จะได้มีการท้วงติง และแก้ไข ก่อนที่จะประกาศใช้จริงในปี 2561
ของที่ระทึก งานแถลงข่าว พาวเวอร์แบงค์ โปเกม่อน

กทปส. เดินหน้าพัฒนาภาพรวมของประเทศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันเป็นส่วนสำคัญในอนาคตที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และภาคธุรกิจของประเทศ โดย จัดทำแผนแม่บทของ กทปส. ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้สอดรับกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 โดยเตรียมจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เช่น ผู้ประกอบSMEs วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ สามารถมีส่วนร่วมในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

บรรยากาศภายในห้องแถลงข่าว

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุน จากเดิมที่ กทปส. ได้จัดสรรเงินภายใต้ ปี 2556 - 2559 ได้พบข้อจำกัดในเรื่องการจัดสรรเงินกองทุน เช่น ประเภทของการให้ทุน กระบวนการขั้นตอนการจัดสรร ตลอดจนผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินสนับสนุน ดังนั้น ในปี 2560 นี้ กทปส. จึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน โดยหลักเกณฑ์ที่ทำการปรับปรุงใหม่ได้ขยายโอกาสในการให้ทุนไปถึงวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันหมายถึง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อม ให้สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้ ตลอดจนได้ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และอยู่ระหว่างการจัดส่งเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า กทปส. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยวางกรอบแนวทางการจัดสรรเงินให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงแผนแม่บทต่างๆที่เกี่ยวข้องของ กสทช. โดยแผนแม่บทกองทุนคาดว่าจะประกาศใช้พร้อมๆกับแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม หลังจากมี กสทช. ชุดใหม่เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในปลายปีนี้ทั้งนี้การจัดสรรทุนประจำปี พ.ศ. 2560 จะดำเนินการจัดสรรเงินกองทุนเฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น โครงการตามนโยบายแห่งรัฐ เนื่องจากในปี 2560 เป็นช่วงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทกองทุนฯ ยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อให้สอดรับกับแผนแม่บทของ กสทช. ทั้ง 4 แผน

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุน จากเดิมที่ กทปส. ได้จัดสรรเงินภายใต้ ปี 2556 - 2559 ได้พบข้อจำกัดในเรื่องการจัดสรรเงินกองทุน เช่น ประเภทของการให้ทุน กระบวนการขั้นตอนการจัดสรร ตลอดจนผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงินสนับสนุน ดังนั้น ในปี 2560 นี้ กทปส. จึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับทุน โดยหลักเกณฑ์ที่ทำการปรับปรุงใหม่ได้ขยายโอกาสในการให้ทุนไปถึงวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อันหมายถึง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อม ให้สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้ ตลอดจนได้ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรให้มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และอยู่ระหว่างการจัดส่งเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป


นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กทปส.

“ไม่เพียงเท่านั้น หลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้นั้น ได้กำหนดให้สอดรับกับพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (พรบ. กสทช. ฉบับที่ 2) ผลจากการปรับปรุง พรบ.องค์กร กสทช. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ภายหลังที่ พรบ. กสทช. ฉบับที่ 2 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 พรบ. ฉบับดังกล่าวได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของกองทุนฯ ดังนี้

- ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52(6) เรื่องการสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คลื่นความถี่ แทนมาตรา 52(6) เดิมซึ่งกำหนดให้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณให้ กระทรวงการคลังสามารถยืมเงินกองทุนเพื่อนำไปใช้ในกิจการของรัฐอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

- ปรับเปลี่ยน มาตรา 52 โดยกำหนดให้เงินกองทุนใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามมาตรา 50 ซึ่งแต่เดิมไม่ได้กำหนดให้สามารถใช้เงินกองทุนได้ในทุกวัตถุประสงค์

- เพิ่มเติมมาตรา 50 วรรคห้า กำหนดให้ในการดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้ กสทช. มีอำนาจมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการทั้งหมดหรือบางส่วนแทนได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ กสทช. โอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามวรรคสามและที่กำหนดไว้ตามวรรคสี่ให้แก่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อดำเนินการต่อไป”

บรรยากาศภายในห้องแถลงข่าว

นายไตรรัตน์กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสรรเงินกองทุนในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินกองทุนประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ทุนเปิดกว้าง จำนวน 300 ล้านบาท ทุนตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด 670 ล้านบาท ทุนต่อเนื่องสำหรับโครงการที่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน จำนวน 30 ล้านบาท และ การสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 500 ล้านบาท โดย กรอบหัวข้องานวิจัยที่มุ่งเน้นให้การส่งเสริมและสนับสนุนในปี 2560 บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนาเพื่อมุ่งขับเคลื่อนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดรับกับ Thailand 4.0 ดังนี้

  1. เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) การสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
  2. เทคโนโลยีทางการเกษตร (Smart Agriculture) การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น เครื่องมือในการจัดการข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร เพื่อนำไปประยุกต์และใช้ประโยชน์ในทางด้านการเกษตร
  3. เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ (Smart City) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน
  4. เทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Smart Health) การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายสุดท้าย คือ เพื่อให้ประชากรของประเทศ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมีสุขภาพที่ดี อยู่อย่างมีความสุข
  5. การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์ (Cyber Security) การสนับสนุนการป้องกันภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อตัวผู้ใช้งานและทรัพย์สิน


ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

นายไตรรัตน์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานกองทุนฯ จะนำเสนอกรอบวงเงินพร้อมทั้งกรอบหัวข้องานวิจัยที่จะประกาศให้ทุนต่อ กสทช. ภายในเดือนสิงหาคม และหลังจากนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนต่อไป

วิวบนห้องจัดเลี้ยงค่ะ สามารถมองเห็นหาดจอมเฑียรได้เลย

วิวสวย ๆ มุมสูง ๆ เห็นเชฟตึกสวย ๆ ตัดขอบฟ้า

เสร็จจากงานแถลงข่าว เราก็จะมีเวลาเดินสำรวจพื้นที่ภายใน วิรันดา รีสอร์ท พัทยากันแล้ว เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนห้องกันค่ะ แต่ขอเป็นเอนทรี่หน้านะคะ

ขอบคุณที่รับชมค่ะ

ความคิดเห็น