บรรพ์นารี ศรีเสาวลักษณ์

นักวิทยาศาสตร์ด้านวรรณกรรม และนักนิยมโบราณคดี