ถนอมกมล สิทธิกุล

โสด รักการเดินทางท่องเที่ยว สนใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเป็นพิเศษ