เที่ยวชาตินี้

ถ้าไม่ไปเที่ยวชาตินี้ แล้วจะไปชาติไหน