travel with my style

เป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวในที่ต่างๆ และมักจะพบเจอเส้นทาง หรือ ร้านของอร่อยใหม่ๆที่น่าสนใจ เลยอยากจะเขียวรีวิว เพื่อแนะนำคนอื่นๆ