9 ตามรอยพระบาท 9 โครงการพระราชดำริ ใกล้กรุงเทพ รีวิวโดย ChillWithAdi : อดิพาชิล

9 ตามรอยพระบาท 9 โครงการพระราชดำริ "เราโชคดีแค่ไหนที่เราได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเราโชคดีแค่ไหนที่เราเกิดบนผืนแผ่นดินของพ่อพ่อ...ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆ 60 กว่าล้านคนมีความสุข" ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์กว่า 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชดำเนินไปทั่วทุกถิ่นบนผืนแผ่นดินไท

9 ตามรอยพระบาท 9 โครงการพระราชดำริ ใกล้กรุงเทพ

9 ตามรอยพระบาท 9 โครงการพระราชดำริ ใกล้กรุงเทพ


9 ตามรอยพระบาท 9 โครงการพระราชดำริ

"เราโชคดีแค่ไหนที่เราได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย
เราโชคดีแค่ไหนที่เราเกิดบนผืนแผ่นดินของพ่อ
พ่อ...ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆ 60 กว่าล้านคนมีความสุข"

ตลอดระยะเวลาของการครองราชย์กว่า 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านทรงพระราชดำเนินไปทั่วทุกถิ่นบนผืนแผ่นดินไทย เพื่อทรงดำริโครงการต่างๆ เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์อยู่กันอย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินของพ่อ

แม้ในวันนี้ที่พ่อได้จากพวกเราไปแล้วแต่อดิระลึกอยู่เสมอว่าพ่อไม่ได้จากเราไปไหนเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงพ่อให้เรามองไปยังโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ เป็นเสมือนตัวแทนว่าพ่อยังอยู่กับเราเสมอ และสิ่งที่อดิจะสามารถทำเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพ่อหลวงได้ก็คือการสืบสานปณิธานของพ่อต่อไป

วันนี้อดิเลยขอแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวตามรอบพระบาท 9 โครงการใกล้กรุง ที่จะได้หลายคนได้ไปเที่ยวชมและสานต่อสิ่งที่พ่อหลวงได้พระราชทานไว้ให้กับพวกเรา จะมีเส้นทางไหนบ้างตามอดิมาเลยครับ

เส้นทางที่ 1 เที่ยวตามรอยพระบาท @ เพชรบุรี - ราชบุรี

(แหลมผักเบี้ย - ชั่งหัวมัน - เขาชะงุ้ม)

โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้สำนักมูลนิธิ ชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมชลประทาน ร่วมกันศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหาสิงแวดล้อมที่เกี่ยวกีบขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ บริเวณต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,135 ไร่

สถานที่ตั้งโครงการ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100

โทรศัพท์ : 02 – 579-2116, 032 – 441265

Facebook : https://www.facebook.com/LERDProject/


โครงการที่ 2 : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐ ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่า ยาง จ.เพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นมา และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้อง ทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า“โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

วัตถุประสงค์ของโครงาร

1. เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ พืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายาง และของจังหวัดเพชรบุรี

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงหรือมาช่วยงานพระองค์

สถานที่ตั้งโครงการ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โทร. : 032-472-701-3

Website : www.chmrp.com

โครงการที่ 3 : ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี บนเนื้อที่กว่า 800 ไร่ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการได้เรียนรู้วิธีการจัดการดิน น้ำ และพืชอย่างถูกต้องและยั่งยืน ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่ดีของเกษตรกร

ปัจจุบันศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มได้เปิดให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ตลอดจนดูแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่อับฝน ที่ทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาความยากลำบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติ โดยเฉพาะเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยแปลงทฤษฎีใหม่ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย แปลงปลูกข้าว แปลงปลูกไม้ผล พืชไร่และพืชผัก และสระน้ำ เกษตรกรที่เข้ามาศึกษาดูงานได้นำแนวทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายสถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

โทรศัพท์ : 032 – 226744

เปิดบริการ : ทุกวัน 8.00 น. – 17.00 น

ค่าเข้าชม : ฟรี


เส้นทางที่ 2 เที่ยวตามรอยพระบาท @ ลพบุรี - สระบุรี

(เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - ฟาร์มโคนท ไทย-เดนมาร์ค)

โครงการที่ 4 : เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4,860 ม. สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน เขื่อนแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่กักเก็บน้ำแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

สถานที่ตั้งโครงการ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สอบถามข้อมูล : โทร. 036-494-031 – 4

เว็ปไซต์ : www.pasakdam.com

โครงการที่ 5 : โครงการพระราชดำริ ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค


สถานที่แห่งนี้ยังถือเป็นประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นการเลี้ยงโคนมของ ประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป เมื่อเดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2503 ในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ค ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก และกลายเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าด้วยการร่วมมือด้านวิชาการการเลี้ยงโคนมระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์ค โดยคณะผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์คได้มาศึกษาสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งฟาร์มโคนมสาธิต และศูนย์ฝึกอบรม ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็น สถานที่เป็นหุบเขาสวยงามมีแหล่งน้ำสะอาดและ ไม่ไกลจากตลาดกรุงเทพฯ


สนใจติดต่อสอบถาม

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

160 หมู่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มิตรภาพ จ.สระบุรี 18180

โทรศัพท์/แฟกซ์ 036-344926

Facebook : http://www.facebook.com/Farmkonom

รอบการให้บริการ

เช้า 09.00 น. 10.00 น. 11.00 น.

บ่าย 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น.

อัตราค่าชมฟาร์ม

ผู้ใหญ่ 120 บาท

นักศึกษา 100 บาท (กรณีมาเป็นหมู่คณะ)

เด็ก/นักเรียน 70 บาท

เด็กเล็ก (สูงไม่เกิน 90 ซม.) ฟรี


เส้นทางที่ 3 เที่ยวตามรอยพระบาท @ ชลบุรี

(โครงการป่าสิริเจริญวรรษ)

โครงการที่ 6 : โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทำให้พื้นที่กว่า 3,900 ไร่ ของป่าสิริเจริษวรรษกลายเป็นโครงการปลูกป่า โดยเน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั้งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อผ่านความพยายามในการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ ต้นไม้ที่เพาะกล้าไว้ เริ่มงอกเงยกลายเป็นป่าใหญ่ ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนหน่อนใจ ใครอยากปั่นจักรยานที่อยากมาออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติแนะนำที่นี่เลย สำหรับกิจกรรมภายในที่น่าสนใจ อาทิ

- ชมสวนรวมพันธุ์ไม้ดอกหอมไทย, สวนรวมพันธุ์กล้วยไทย, สวนรวมพันธุ์บัว
- ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ
- กางเต็นท์พักแรมริมบึงน้ำ
- ร่วมเป็นอาสาเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าสนใจติดต่อสอบถาม

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

โทร. 081-782-4032

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์ 08.00-16.30 น.

Facebook : รักษ์ป่าสิริเจริญวรรษ


เส้นทางที่ 4 เที่ยวตามรอยพระบาท @ อยุธยา

(ทุ่งมะขามหย่อง)

โครงการที่ 7 : โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัยบริเวณทุ่งมะขามหย่อง

ทุ่งมะขามหย่อง มีเนื้อที่ทั้งหมด 250 ไร่ ยังเป็นพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นพื้นที่แก้มลิง 180 ไร่ที่จุน้ำได้ถึง 2,100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและในฤดูแล้งจะนำน้ำที่กักเก็บไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูก จัดเป็น ‘ผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ’ ร่วมกับทุ่งภูเขาทองที่อยู่ใกล้เคียงด้วย


สถานที่ตั้ง

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


เส้นทางที่ 5 เที่ยวตามรอยพระบาท @ สมุทรปราการ

(ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์)

โครงการที่ 8 : โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

"โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ซึ่งทำหน้าที่ระบายน้ำ สามารถย่นระยะเวลาการระบายน้ำออกสู่ทะเลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าที่คดเคี้ยวจากระยะทางปกติ 18 กิโลเมตร ให้เหลือเพียง 600 เมตรเท่านั้น

และเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ที่คนไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเส้นทางที่ 6 เที่ยวตามรอยพระบาท @ นครนายก

(เขื่อนขุนด่านปราการชล)

โครงการที่ 9 : เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2536 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเป็นประจำทุกปีเพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย


สถานที่ตั้ง

เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


อ่านรีวิวเต็มของเส้นทางตามรอยพระบาทได้ ที่นี่ เลยครับ

เส้นทางเพชรบุรี >> https://th.readme.me/p/12805

เส้นทางลพบุรี - สระบุรี >> https://th.readme.me/p/13018

เส้นทางชลบุรี >> https://th.readme.me/p/12889

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการพระราชดำริที่พ่อหลวง ท่านทรงพระราชทานเพื่อพวกเราชาวไทย อดิมาเที่ยวตามรอยพระบาทครั้งนีัได้ความรู้หลายอย่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากๆ ในการนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตของเรา ถ้าใครมีเวลาว่างอดิอยากให้ทุกคนหาเวลามาเที่ยวตามรอยพระบาทกันเยอะๆนะครับ

เพื่อนที่เข้ามาอ่านแล้วชอบฝากเข้ามากดถูกใจเพจผมได้ที่นี่เลยครับ >> ChillWithAdi

แล้วมาเป็นเพื่อนเที่ยวไปกับอดินะครับ

#chillwithadi #อดิพาชิล
#อดิพาเที่ยวตามรอยพระบาท
#เที่ยวตามรอยพระบาท #เที่ยวตามรอยพ่อ

ความคิดเห็น