ออกจากพิพิธภัณฑ์เราก็มาต่อกันที่วัด วัดนี้อยู่ใกล้กับหนองประจักษ์ ชือวัดโพธิสมภรณ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่ ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ วัดโพธิสมภรณ์ เป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดโพธิสมภรณ์ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2449 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร

ต้นศรีมหาโพธิ์

มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้พิจารณาเห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี มีเพียง “วัดมัชฌิมาวาส” วัดเดียวเท่านั้น สมควรที่จะสร้างวัดขึ้นอีกสักวัดหนึ่ง จึงได้ไปสำรวจดูสถานที่ทางด้านทิศใต้ของ “หนองนาเกลือ” ซึ่งเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่อุดมไปด้วยเกลือสินเธาว์ มีปลาและจระเข้ชุกชุม (ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี)

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

เห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมควรแก่การสร้างวัดได้เพราะเป็นที่ราบป่าละเมาะเงียบสงบดี ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เมื่อตกลงใจเลือกสถานที่ได้แล้ว มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ก็ได้ชักชวนและนำพาราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งมาร่วมกันถากถางป่าจนพอควรแก่การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปีของหน่วยราชการ

ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ 1 ปี ในระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่” เพราะแต่เดิมมีเพียงวัดมัชฌิมาวาสซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “วัดเก่า” ด้วยพบร่องรอยเป็นวัดร้างมาก่อน มีเจดีย์ศิลาแลงเก่าแก่และพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก และได้กราบอาราธนา พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู) เจ้าคณะเมืองอุดรธานี จากวัดมัชฌิมาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสวัด

พระพุทธมหามณีศรีรัตนอุดมญาณโมลี (พระแก้วมรกตจำลอง)
หน้าตัก 29 นิ้ว แกะสลักจากหินหยกแม่น้ำโขง ภายในพระเกศ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ กนตสีโล

ภาพจิตกรรมฝาผนัง เรื่องราวปฏิปทาพระธุดงคกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

(ขวา) ประดิษฐาน พระธรรมธาตุเจดีย์ รูปทรงแปดเหลี่ยม
ฐานกว้าง 4 เมตร สูง 5.40 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอรหันตสาวก

ผนังด้านบน เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังเรืองราว "สังเวชนียสถานทั้ง 4"
และ พระพุทธรูปสำคัญ 4 องค์

ประดิษฐาน พระธรรมธาตุเจดีย์ รูปทรงแปดเหลี่ยม
ฐานกว้าง 4 เมตร สูง 5.40 เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุอรหันตสาวก

ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระราชทานแก่ พระอุดมญาณโมลี

ผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ทรงประธานแก่พระอุดมญาณโมลี

สายลม ที่ผ่านมา

 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.22 น.

ความคิดเห็น