สัมผัส "นวัตวิถี" ที่ "นครนายก" สโลว์ไลฟ์ ไกลห่างมลพิษ รีวิวโดย กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว

นครนายก จังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ นี่เอง เป็นจังหวัดที่ ใครหลายๆ คน อาจมองข้ามไป เมื่อถึงช่วงวันหยุดยาวๆ ก็มักแพลนไปเที่ยวกันไกลๆ มาวันนี้ กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว อยากเชิญชวนให้ลองเล็งไปที่ จังหวัดนครนายก กันดูหน่อย เพราะที่นี่ มีความน่าสนใจมิใช่น้อย ยิ่งขณะนี้ ได้รับการส่งเสริม ในโครงการ "ไทยนิยม

สัมผัส "นวัตวิถี" ที่ "นครนายก" สโลว์ไลฟ์ ไกลห่างมลพิษ

สัมผัส "นวัตวิถี" ที่ "นครนายก" สโลว์ไลฟ์ ไกลห่างมลพิษ

 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.23 น.

 วันที่เดินทาง 26 ต.ค. 2561

นครนายก จังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ นี่เอง เป็นจังหวัดที่ ใครหลายๆ คน อาจมองข้ามไป เมื่อถึงช่วงวันหยุดยาวๆ ก็มักแพลนไปเที่ยวกันไกลๆ มาวันนี้ กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว อยากเชิญชวนให้ลองเล็งไปที่ จังหวัดนครนายก กันดูหน่อย เพราะที่นี่ มีความน่าสนใจมิใช่น้อย ยิ่งขณะนี้ ได้รับการส่งเสริม ในโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จากรัฐบาล ภายใต้แนวคิด พัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ จะได้เกิดจากการบูรณาการ ระหว่างชุมชน จังหวัด และ ภูมิภาค ด้วยการพัฒนาหมู่บ้านควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว


นครนายก นับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีการคมนาคมสะดวกสบาย อีกทั้ง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น น้ำตกที่สวยงาม ป่าไม้ ขุนเขา ทำให้บรรยากาศรอบๆ มีความเป็นธรรมชาติปราศจากมลพิษ นอกจากนี้ ยังมี มีอาหารท้องถิ่นอร่อยๆ ให้ลองลิ้มชิมรสมากมาย รวมไปถึง วัดวาอาราม อยู่เคียงคู่กับ วิถีชีวิตคนในชุมชน ที่ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของ รัชกาล ที่ 9 ทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ และน่าไปเที่ยวแบบสไลว์ไลฟ์


ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก มีเป้าหมาย 20 หมู่บ้าน โดยจุดหลักในการพัฒนา คือการค้นหาสิ่งดีๆ ที่มีอยู่จริงในชุมชนออกมาเป็นจุดขาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้าไปสัมผัสสิ่งเหล่านี้ โดยผ่านการดำเนินงานที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว จุดถ่ายภาพ ปรับปรุงบริเวณบ้านเรือน ป้ายแผนที่หมู่บ้าน ป้ายบอกทาง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสวยงาม ปลอดภัยมีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชน สร้างฐานการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอาชีพ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พัฒนาของฝาก ของที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น จัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่จัดทำเส้นทางเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก เมืองรอง และชุมชน


จากข้อมูลในปี 2560 พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละ 3.5 ล้านคน และคาดว่าในปี 2561 จะสามารถสร้างรายได้ใหประเทศปีละ 3 ล้านบาท สิ่งบ่งชี้นี้ว่าการท่องเที่ยวเป็น สินค้า ที่สร้างรายได้ให้ประเทศไทยมากที่สุด อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวเฉพาะ 22 เมืองหลัก อาทิ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต
โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หรือที่เรียกกันว่าแบบลำลองว่า ” แอ่งเล็ก เช็คอิน ” เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปเเบบใหม่ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ตามความต้องการของชุมชนเพื่อเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงโดยสอดรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างเศษฐกิจชุมชนเน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุมชนของตนเองเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้ภายในชุมชน ช่วยเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งโดยทุกคนในชุมชนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะส่งผลให้ลูกหลานในชุมชน ไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชนซึ่งจัดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปขายในตลาดต่างๆ โดยหน่วยงานรัฐเป็นการนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชนมาเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ความคิดเห็น