Landmark แห่งใหม่ของกระบี่ " วั ด ม ห า ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล " รีวิวโดย ลิ ง น้ อ ย พ า เ ที่ ย ว

เมื่อเอ่ยถึง "จังหวัดกระบี่" ต้องนึกถึงน้ำทะเลใสๆ เกาะและอ่าวสวยๆ แต่มีอีกสถานที่ที่ลิงน้อยอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนกระบี่นั่นคือ " วั ด ม ห า ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล " เป็นวัดที่งดงาม โดดเด่นสวยงามตระการตา สะกดใจทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาไหว้และเยี่ยมชม ภายในวัดมีพุทธสถานแล

Landmark แห่งใหม่ของกระบี่ " วั ด ม ห า ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล "

Landmark แห่งใหม่ของกระบี่ " วั ด ม ห า ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล "

 วันพฤหัสที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 23.30 น.

 วันที่เดินทาง 7 มี.ค. 2562


เมื่อเอ่ยถึง "จังหวัดกระบี่" ต้องนึกถึงน้ำทะเลใสๆ เกาะและอ่าวสวยๆ แต่มีอีกสถานที่ที่ลิงน้อยอยากแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนกระบี่นั่นคือ " วั ด ม ห า ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล " เป็นวัดที่งดงาม โดดเด่นสวยงามตระการตา สะกดใจทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาไหว้และเยี่ยมชม ภายในวัดมีพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีความสูงถึง 95 เมตร วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา พื้นที่ตั้งวัดเป็นพื้นที่ราบ สภาแวดล้อมเป็นสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน

วั ด พ ร ะ ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล • สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2483 ในที่ดินบริจาคของนายเปล้า ทองศิริ นายมั่น เพ่งกิจ และนายน่วม ดำพันธ์ โดยพระสมุห์เส้ง ญาณพโลร่วมกันพุทธบริษัท ช่วยกันสร้างขึ้นมา และได้พัฒนาต่อเนื่อง มาจนมีฐานะเป็นวัดที่มั่นคงและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2496 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 70 เมตร ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 มีเจ้าอาวาสปกครองติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 4 รูป เจ้าอาวาสรูปที่ 1 คือ พระสมุห์เส้ง ญาณพโล ปกครองวัดตั้งแต่ ปี 2483 – 2517, รูปที่ 2 พระครูประทีปคุณาธร, รูปที่ 3 พระอธิการศึก ตโมนุโท และรูปที่ 4 พระราชวชิรากร (พิศาล ปุรินฺทโก) ปกครองวัดตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

#เวลาที่เปิดให้เข้าชม

ทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.

#การเดินทาง 🚗
จากตัวเมืองกระบี่ มุ่งหน้าไปยังถนนหมายเลข 4 ระยะทาง 55 กม. เลี้ยวขวาที่ทามแยกนาเหนือ ขับตามถนนหมายเลข 415 อีก 6 กม. ให้เลี้ยวขวาขับประมาณ 1.5 กม. เลี้ยวขวาอีกครั้งจะเจอวัด จอดรถแล้วเดินผ่านประตูวัดเข้าไป จะเห็นเจดีย์สวยเด่นเป็นสง่า สีเหลืองอร่าม

ลิงน้อยจะพาเข้าไปชมภายในวัดและสักการะขอพรด้วยนะ ตามมาเลยครับ...

วั ด ม ห า ธ า ตุ ว ชิ ร ม ง ค ล | วัดมหาธาตุวชิรมงคลปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร และ รูปเหมือนหลวงปู่ทวดขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร 9 นิ้ว นับตั้งแต่พระราชวชิรากร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล เมื่อปี 2545 ได้พิจารณาเห็นว่า เสนาสนะต่าง ๆ

ภายในวัดได้ชำรุดทรุดโทรมเป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการรื้อถอนอาคารเสนาสนะที่มีอยู่เดิมทั้งหมด ยกเว้นอุโบสถ จำนวน 1 หลัง ดั้งนั้นอาคารเสนาสนะของวัดมหาธาตุวชิรมงคลในปัจจุบัน ล้วนเป็นอาคารเสนาสนะที่ได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระราชวชิรากรทั้งสิ้น ยกเว้นอุโบสถหลังเก่า นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดแล้ว พระราชวชิรากร เจ้าอาวาสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของคณะสงฆ์ จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ ธรรม-บาลี ของพระภิกษุสามเณรของวัดและพระภิกษุสามเณรที่มีความสนใจ ที่จะศึกษา

ในปี 2545 ชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดสร้างพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี 2549 เพื่อเป็นสถานที่จรรโลงพระพุทธศาสนา โดยเป็นศูนย์รวมสถานที่ศึกษาธรรมของภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชน ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการทางศาสนาในด้านต่าง ๆ โดยโครงการนี้ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและประสานงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของมูลนิธิกาญจนบารมี โดยอยู่ในแผนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ลำดับที่ 13 ใช้งบประมาณในการดำเนินงานประมาณ 500 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่งพุทธสถานและพระมหาธาตุเจดีย์

ภายในบริเวณวัดจะมีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆ...


เราเดินทางมาถึงเกือบเย็นแล้ว ดูนาฬิกาชิปหายแล้ว!! 17:30 น. เรารีบเดินเข้าไปเกรงว่าวัดจะปิดให้เข้าชม แต่ทางวัดยังใจดีให้ถ่ายรูปได้จนถึง 18:00 น.


เดินไปสักพักก็จะมืดแล้ว ลิงน้อยรีบเก็บภาพบรรยากาศอาทิตย์กำลังตก กับแสงที่ส่องวัดสีทอง ยิ่งสวยไปอีก..


แสงสาดส่องเข้ามาภายในวัด ช่างสวยงามจริงๆ...


ภายในพระมหาธาตุเจดีย์

ไหว้พระเสร็จ..เราเดินชมรอบๆ พระธาตุ
อาทิตย์อัสดงลับแสง...


ได้เวลากลับแล้ว ไว้่มีโอกาสมาเที่ยวกระบี่ สัญญาว่าจะมาวัดนี้อีก...


#วัดมหาธาตุวชิรมงคล #กระบี่ #ประเทศไทย #thailand #amazingไทยเท่ #เที่ยวดี๊ดี #traveldd

ความคิดเห็น