วัดพระพายหลวง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองสุโขทัยและเป็นวัดที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตั้งแต่ยุคเริ่มแรกและได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมสืบต่อกันมาจนถึงสมัยสุโขทัยตอนปลาย
โบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดคือปราสาท 3 องค์ แต่ปัจจุบันคงเหลือปราสาทที่มีสภาพสมบูรณ์เพียงองค์เดียวที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนอีก 2 องค์ได้พังทลายไปเหลือแต่เพียงฐานเท่านั้น กรมศิลปากรได้สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากศิลปะลพบุรีอันเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมเขมรที่กำลังเจริญรุ่งเรืองในภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเวลานั้น
ถัดจากตัวปราสาทไปทางทิศตะวันออกพบว่ามีวิหารและเจดีย์ทรงเหลี่ยมแบบปิรามิดประดับทุกด้านด้วยซุ้มพระพุทธรูปลักษณะลดหลั่นกันไปเป็นชั้น ๆ ลงมา คล้ายกับเจดีย์กู่กุดที่จังหวัดลำพูน ซึ่งมีหลักฐานพบว่ามีการก่อสร้างทับซ้อนกันมาหลายสมัย
นอกจากนี้ทางด้านทิศตะวันออกสุดของกลุ่มโบราณสถาน พบว่าเป็นมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบท เดิน ยืน และนอน ซึ่งสันนิฐานว่าอาจจะสร้างในสมัยหลังสุดในบรรดาโบราณสถานดังที่กล่าวมา
แผนที่สำหรับใครที่อยากดูภาพรวม
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/index.php/th/event.html?layout=edit&id=118

คลิกเพื่อเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง 360 องศา
http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/sukhothai/360/watphrapailoung.html

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง

http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/


Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]


Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น.

ความคิดเห็น