​Street Art ย่านเมืองเก่า @สงขลา รีวิวโดย ฅน ติด เที่ยว

Street Art ย่านเมืองเก่า @สงขลา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลา มีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ชิโนโปรตุเกส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีน

​Street Art ย่านเมืองเก่า @สงขลา

​Street Art ย่านเมืองเก่า @สงขลา

 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.05 น.

 วันที่เดินทาง 15 มิ.ย. 2562

Street Art ย่านเมืองเก่า @สงขลา

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสงขลา มีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิคสไตล์ชิโนโปรตุเกส และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนอยู่ปะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน โดยอาคารหลายหลังมีการปรับปรุง ทาสีใหม่ แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารย่านเก่าสงขลาถือว่า เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของชาวสงขลา ผ่านมุมมองทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ตามอาคารบ้านเรือนบางหลังยังมีภาพสตรีทอาร์ทน่ารักๆ ที่สะท้อนเรื่องราวของความเป็นเมืองสงขลา ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย
#ย่านเมืองเก่า #StreetArt #สงขลา
#AristitleTour #ฅนติดเที่ยวความคิดเห็น