จังหวัดสุรินทร์ มีปราสาทหินที่น่าสนใจ น่าศึกษากันอยู่หลายที่ ซึ่งครั้งนี้เราอยู่สุรินทร์กัน 4 วัน 3 คืน เราเลยได้ไปปราสาทหินกันหลายที่ เด๋วเราพาไปเที่ยวกัน

ปราสาทตาเมือนธม
ที่ตั้ง: ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ค่าใช้จ่าย: == ไม่มีค่าใช้จ่าย ==
Map: https://goo.gl/maps/MQQvXeKekx...

ปราสาทตาเมือนธม เป็นหนึ่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน ที่ติดอยู่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา
ซึ่งกลุ่มปราสาทนี้เป็นสิ่งก่อสร้างสำหรับเป็นที่พักของคนเดินทาง สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

ตัวปราสาทอยู่บนเนินเขา โดยสร้างคร่อมโขดหินธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ในรูปของสยัมภูศิวลึงค์และเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรม อยู่ใกล้ดินแดนเขมรมากที่สุด

ปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ ซึ่งต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันไปทางทิศตะวันออก อีกทั้งปราสาทตาเมือนธม ยังมีอาคารอื่น คือ ปรางค์ก่อด้วยหินทรายสองหลังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของประสาทประธาน

บริเวณปราสาทก็จะมีร่องน้ำอยู่รอบๆปราสาท คาดว่าจะเป็นร่องระบายน้ำ

ปราสาทตาเมือน
ที่ตั้ง: ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
** จะอยู่ถึงก่อนปราสาทตาเมือนธม **

ปราสาทตาเมือน (บายกรีม) ห่างจากประสาทตาเมือนโต๊ด 390 เมตร เป็นปราสาทที่ขนาดเล็กที่สุดในกลุ่มปราสาท ตัวปราสาทก่อด้วยศิลาแลง มีลักษณะเป็นห้องยาว และในอดีตใช้เป็นธรรมศาลา หรือ ที่พักสำหรับคนเดินทาง นั่นเอง

ปราสาทตาเมือนโต๊ด
ที่ตั้ง: ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
** จะอยู่ถึงก่อนปราสาทตาเมือนธม 750 เมตร **

ปราสาทตาเมือนโต๊ด ก่อด้วยศิลาแลง มีกำแพงล้อมรอบและมีสระน้ำขนาดเล็ก อยู่ทางทิศเหนือ 1 สระ เชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็น อโรคยาศาล หรือ สถานพยาบาลของชุมชน ซึ่งนิยมสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7

ปราสาทบ้านพลวง
ที่ตั้ง: บ้านพลวง ต.กังแอน อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ค่าใช้จ่าย: 10 บาท/คน
เปิด: ทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.
Map: https://goo.gl/maps/jMR7W6GMq4...

ปราสาทบ้านพลวง เป็นปราสาทองค์เดียวก่อด้วยศิลาแลง หินทรายและมีอิฐเป็นวัสดุร่วมก่อสร้างในส่วนบนของปราสาท หันหน้าไปทางทิศตะวันออก และมีคูน้ำรูปตัว U ล้อมรอบ ถัดจากคูน้ำก็จะเป็นบาราย (สระน้ำขนาดใหญ่)

ตัวปราสาทสร้างแบบศิลปะแบบบาปวน ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 4x4 เมตร ฐานศิลาแลง ทับหลังที่พบส่วนมาก จะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ส่วนทิศเหนือจะสลัก
เป็นรูปพระกฤษณะฆ่านาค

ปราสาทนี้มีทางเข้าด้านเดียว อีกทางด้านเป็นประตูหลอก

รูปสลักผู้พิทักษ์ปราสาท

ปราสาทศิขรภูมิ
ที่ตั้ง: ต.ระแงง อ.ศิขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ข้างวัดบ้านปราสาท)
ค่าใช้จ่าย: 10 บาท/คน (ต่างชาติ 50 บาท/คน)
เปิด: ทุกวัน เวลา 07.30-19.00 น.
Map: https://goo.gl/maps/t2UQ7Nmeur...

ปราสาทหลังนี้เป็นปราสาทที่สวยที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นปรางค์หมู่ 5 องค์
ก่ออิฐไม่สอปูน ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน และมีคูน้ำล้อมรอบ 3 ด้าน โดยเว้นด้านตะวันออกไว้เป็นทางเข้า

ทับหลังเป็นภาพพระศิวนาฎราชสิบกร ฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข ซึ่งทับหลังนี้ถือเป็นทับหลังที่มีความสวยงามและ สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งของไทย บริเวณเสากรอบประตูสลักเป็นรูปนางอับสรถือดอกบัว

อีกด้านของจะเป็นรูปสลักทวารบาลยืนกุมกระบองอยู่

อีกมุมหนึ่งของปราสาทจะมีบัวยอดปราสาท วางแสดงอยู่ วัสดุเป็นหินทราย และเป็นศิลปะแบบลพบุรี (คล้ายแบบนครวัด)

ปราสาทหินที่จังหวัดสุรินทร์บางพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดน จะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางทหารอย่างเคร่งครัดห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะ

** ถ้าชอบการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม แค้มปิ้ง มาเจอเราได้ที่ www.facebook.com/followmeonear... , www.facebook.com/pratuneung 

Blockdit: https://www.blockdit.com/users...

Pratuneung

 วันพฤหัสที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.56 น.

ความคิดเห็น