ไหว้พระขอพร #เรื่องความรัก  

แต่!!! #ถ้ารักไม่จริง 💕 

เค้าว่า...อย่าอธิษฐาน 🫢 น๊าาา

🛕 วัดโลกโมฬี เป็นวัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนา ที่สวยงามทรงคุณค่า

   เป็นพระอารามหลวงนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดนี้ปรากฏชื่อครั้งแรกในรัชสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อคราวที่พระองค์โปรดฯ ให้ไปอาราธนาพระอุทุมพรบุปผา มหาสวามีจากเมืองพันให้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เมืองเชียงใหม่ แต่พระอุทุมพร บุปผามหาสวามีส่งคณะสงฆ์ 10 รูปมาแทน พระเจ้ากือนาจึงโปรดฯ ให้คณะสงฆ์ดังกล่าวไปจำพรรษา ณ วัดโลก

   ต่อมาในรัชสมัยพระเมืองแก้ว ปี พ.ศ. 2070 โปรดฯให้สร้างวิหารและพระเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2088 พระเมืองเกษเกล้าถูกปลงพระชนม์ พระมหาเทวีจิรประภาทรงนำพระอัฐิมาประดิษฐาน ณ เจดีย์วัดโลก และในปีเดียวกันนี้ พระไชยราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกก่องทัพขึ้นมาตีเมืองเชียงใหม่ พระมหาเทวีจิระประภาได้ยินยอมเป็นไมตรีด้วย พระไชยราชาทรงเสด็จเข้าเมืองเชียงใหม่และได้เสด็จมาบูชา พระอัฐิของพระเมืองเกษเกล้าด้วย

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2121 พระนางวิสุทธิราชเทวีผู้ครองนครเชียงใหม่ทิวงคต ได้ทำการถวายพระเพลิง ณ ทุ่งวัดโลก และ บรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์วัดโลกแห่งนี้

ยุคอาณาจักรล้านนา

   ในปี พ.ศ. 1910 พญากือนา ทรงให้ราชบุรุษไปนิมนต์พระมหาเถระเจ้ามาสืบศาสนาในล้านนา แต่พระมหาเถระทรงชราภาพมาก จึงให้พระอนันทะเถระและพระเถระที่เป็นศิษย์อีก 10 รูป มาสืบทอดพระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนาซึ่งคณะสงฆ์เหล่านั้นได้จำพรรษาที่วัดโลกโมฬี อันเป็นสถานที่ใช้ในการต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากต่างเมือง

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2070 พญาเมืองเกษเกล้า ได้ถวายบ้านหัวเวียงให้เป็นอารามวัดโลกโมฬี และใน พ.ศ. 2071 ได้ทรงให้สร้างมหาเจดีย์และวิหารโลกโมฬี ต่อมาเมื่อพญาเกศเกล้าถูกลอบปลงพระชนม์ในปี พ.ศ. 2088 เหล่าข้าราชการ ขุนนาง ได้ทำพิธีที่วัดแสนนอก นำพระบรมอัฐิมาบรรจุไว้ที่วัดโลกโมฬีนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้านเหนือของพระอาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจำพระองค์ จากนั้นเสนาอำมาตย์จึงได้ทูลเชิญพระนางจิรประภามหาเทวี พระอัครมเหสี ขึ้นครองราชสมบัติ ขณะนั้นล้านนากำลังอ่อนแอ สมเด็จพระไชยราชาธิราช กษัตริย์อยุธยา จึงยกทัพมาตีล้านนา แต่ด้วยพระนางจิรประภาได้ถวายเครื่องบรรณาการไปถวายขอเป็นมิตร พร้อมทูลเชิญสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จมาทำบุญที่กู่พญาเมืองเกศเกล้า วัดโลกโมฬี

ยุคล้านนาของพม่า

   ช่วงเวลาที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2122 เป็นต้นมา วัดวาอารามต่างๆ ถูกเผาทำลายไปมากมายแต่วัดโลกโมฬีไม่ได้ถูกเผา เนื่องจากพระเจ้าสาวัตถีนรถามังคะยอ กษัตริย์แคว้นล้านนาได้ทรงเมตตาธรรมพระมหาสมเด็จวัดโลกโมฬีไว้กับวัดวิสุทธาราม และเป็นวัดสำคัญในพระราชสำนักมาโดยตลอด

ยุครัตนโกสินทร์

   ในปีพ.ศ. 2440 วัดโลกโมฬีตั้งอยู่แขวงบ้านทับม่าน แคว้นเจ็ดยอด เจ้าอธิการชื่อ ตุ๊พวก รองอธิการชื่อ ตุ๊คำ เป็นนิกายเชียงใหม่ มีโฉนดออกเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2482 กระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดโลกโมฬีถูกทิ้งให้ร้าง จนถึงปี พ.ศ. 2502 กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโลกโมฬีเป็นโบราณสถานแห่งชาติ และ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 กรมการศาสนาได้อนุมัติให้ยกฐานะวัดโลกโมฬีจากวัดร้างให้เป็นพระอารามที่ถูกต้องตามกฎหมาย และได้แต่งตั้งให้พระญาณสมโพธิเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการเททองรูปเหมือนพระนางจิรประภามหาเทวี ประดิษฐานภายในวัด

ด้านหน้าซุ้มประตู
ด้านหลังซุ้มประตู

   วัดแห่งนี้ ยังมีความโดดเด่นด้วยซุ้มประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน เป็นศิลปะแบบซุ้มประตูล้านนา มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยงามลงตัวมากค่ะ

ด้านหน้าพระวิหาร
ด้านข้างพระวิหาร

ซึ่งภายในวัดนั้น มีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายการแกะสลักแบบโบราณล้านนา

ด้านหลังพระวิหาร

   เป็นวิหารที่สร้างขึ้นภายหลังได้มีการบูรณะและยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนา ลักษณะงดงาม ประณีต มีลายแกะสลักอย่างสวยงาม ส่วนวิหารหลังเดิมนั้น ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า...สร้างขึ้นพร้อมกับเจดีย์ เมื่อ พ.ศ. 2071 ที่แปลกตาและเด่นมากก็ คือ ตรงหน้าบันรูปจั่วได้ประดับกระจกสี ซึ่งทำให้เกิดสีสันหลากสีบนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนสีดำ ซึ่งพื้นดำนี้มีส่วนช่วยขับกระจกสีแดง ขาว น้ำเงิน เขียว เหลือง จนดูระยิบระยับ   

พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ

   พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร มีเพดานและต้นเสาแกะสลักลวดลายต่างๆ อย่างงดงาม พระพุทธรูปมีนามว่า "พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ" และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 อีกด้วยค่ะ

พระวิหารไม่ได้มีความงดงามเพียงภายนอก แต่!!! ภายในพระวิหารยังมีความวิจิตรงดงามด้วยเช่นกันค่ะ

🌟 นอกจากนี้ภายในบริเวณวัด ยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างด้วยอิฐทรงปราสาท มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์

   มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนว่า...เจดีย์ของวัดโลกโมฬี ในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่สร้างปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2071 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องที่เจดีย์วัดโลกโมฬี การพัฒนารูปแบบได้เพิ่มความสูงของเจดีย์คือ ส่วนฐาน ได้แก่ชุดฐานปัทม์ ลูกแก้ว อกไก่ เพิ่มเป็น 2 ชุดอย่างชัดเจนโดยฐานปัทม์ชั้นล่างไม่มียกเก็จ ที่ฐานปัทม์ชั้นที่สองมีจำนวนยกเก็จที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นมุมที่มีขนาดเล็กลง ส่วนกลางยังคงเป็นเรือนธาตุในผ้าสี่เหลี่ยมยกเก็จ ที่มีขนาดของมุมเล็กลง และจำนวนของมุมมากขึ้นเช่นเดียวกับฐานปัทม์ด้านล่าง ทั้งสี่ด้านของเรือนธาตุมีซุ้มจระนำ มีรูปแบบของซุ้มลดได้ กรอบซุ้มจระนำมีการผสมผสานกันทั้งกรอบแบบคดโค้ง และกรอบแบบวงโค้ง ตลอดจนแนวของลูกแก้ว อกไก่ที่ประดับเสารับซุ้มจระนำ ก็มีขนาดเด่นขึ้น กลายเป็นรูปงอนคล้ายบัวคว่ำที่เรียกกันว่า ปากแล ส่วนยอด เหนือเรือนธาตุ มีการพัฒนาความสูงโดยเพิ่มจำนวนของชั้นลดรูปฐานปัทม์ลูกแก้ว อกไก่ ยกเก็จซ้อนกันสามฐาน รับทรงระฆังและบัลลังก์สิบสองเหลี่ยม ปล้องไฉนและปลี ซึ่งองค์ระฆังและบัลลังค์นั้น เป็นลักษณะร่วมของเจดีย์ทรงระฆัง

ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดอีก คือ รูปปั้นเจ้าแม่กวนกิม 

และรูปปั้นของ พญาเกษเชษฐราฐ มหากษัตริย์แห่งล้านนา

หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี

📍 สิ่งสำคัญอีกอย่าง คือ "หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี" ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระรูปของ "พระนางจิระประภา มหาเทวี" ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬี ครั้งที่เสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ เป็นอีกจุดนึงไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้กราบสักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์ 

พระนางจิระประภา มหาเทวี

   และยังมีความเชื่ออีกว่า...หากมากราบไหว้ พระนางจิรประภามหาเทวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ 👫 คนที่ไม่มีคู่มาขอพร ก็จะได้พบกับคู่ครอง 👶 คนที่แต่งงานมาขอลูก ก็จะได้สมหวังมีลูกสมปราถนา #นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ 🌹 แต่!!! ใครตะลองมาขอพรดูก็ไม่ว่ากันค่ะ 🙇🙇‍♀️

 🎯 : 298/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

⏰️ : เปิดให้เข้าชม เวลา 08.00-17.30 น.

📱 : 053-404039 

🌏 : https://maps.app.goo.gl/NdTL4G...


ในปัจจุบันนี้ วัดโลกโมฬี มีกิจกรรมต่างๆ ของวัดในรอบปี ได้แก่

✅️ การสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี

✅️ กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มปลายเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี

✅️ การปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี

✅️ ประเพณียี่เป็งและตั้งธรรมหลวง ประจำปี ในช่วงประเพณียี่เป็ง

สำหรับใครที่สนใจในกิจกรรมของทางวัด ต้องการเข้าไปสัมผัสกลิ่นไอแห่งพุทธศาสนาแบบล้านนา ก็ลองหาโอกาสมาเที่ยวชมได้ที่วัดโลกโมฬี เชียงใหม่ได้น๊าาา

-----------------------🌻

🤗ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกกับการใช้ชีวิต
ในแบบฉบับของตัวเองนะคะ🚘🧳🏖🌄

❣️ช่องทางการติดตามเพจ❣️

https://www.facebook.com/TIEWD...

#เที่ยวได้กินกินได้เที่ยว 

#วัดโลกโมฬี #ขอพรความรัก 

#หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี 

#พระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี 

#วัดดังเชียงใหม่ #วัดเชียงใหม่ 

#วัดสวยเชียงใหม่ #เที่ยวเชียงใหม่

#เที่ยววัดเชียงใหม่ #วัดรอบคูเมือง

เที่ยวได้กิน กินได้เที่ยว

 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.02 น.

ความคิดเห็น