📃 วัดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร มาดูกันค่ะว่ามีความสำคัญยังไงบ้าง ⁉️

   🛕 วัดสวนดอก หรือ "วัดบุปผาราม" พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ในอดีตนั้น!!! เป็นสวนดอกไม้ของเจ้านายฝ่ายเหนือในราชวงศ์เม็งราย โดยในปี พ.ศ.1914 พระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์เม็งรายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น “พระอารามหลวง” เพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของ “พระมหาเถระสุมน” ผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ในแผ่นดินล้านนา และสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 1 ใน 2 องค์ ที่ "พระมหาเถระสุมน" อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 (องค์หนึ่งประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ ใน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)  

   วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง

1️⃣ ในปี พ.ศ. 2450 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน

2️⃣ ในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดย ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

   ✨️ ภายในวัดยังมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่เก่าแก่และสวยงามมากมาย เช่น

🔸️พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา เป็นพระเจดีย์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระเจ้าเก้าตื้อ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1914 ในรัชกาลของพระเจ้ากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่ง ราชวงศ์มังราย โดยโปรดเกล้าให้สร้าง “พระเจดีย์ทรงลังกา” ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหาเถระสุมนได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1912 

   ซึ่งแต่เดิมมีเจดีย์แบบสุโขทัย (ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระเจดีย์ใหญ่ แต่ได้ปรักหักพังลง ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

🔸️พระเจ้าเก้าตื้อ (“ตื้อ” เป็นคำในภาษาไทยเหนือ แปลว่า หนักพันชั่ง) พระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ แบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย

➡️ สร้างด้วยโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง หรือประมาณ 9 พันชั่ง

➡️ หน้าตักกว้าง 8 ศอก หรือ 3 เมตร สูง 4.70 เมตร

   เพื่อเป็นพระองค์ประธานใน วัดพระสิงห์ แต่มีน้ำหนักมากไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ จึงได้ถวายเรือนหลวงของพระองค์เป็นพระวิหาร พระราชทานชื่อว่า "วัดเก้าตื้อ" แทน ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

🔸️พระพุทธปฏิมาค่าคิง เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง สร้างในสมัยพระเจ้ากือนา พ.ศ. 1916

➡️ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าพระวรกายของพระเจ้ากือนา

➡️ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.5 เมตร

🔸️ธรรมาสน์เทศนาแบบล้านนา

🔸️กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ คือ กลุ่มกู่บรรจุพระอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือ นับตั้งแต่พระเจ้ากาวิละ ต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ เป็นต้นมา รวมทั้งเจ้านายผู้ครองนครเชียงใหม่

   ลักษณะกู่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมทรงปราสาทขนาดเล็กสร้างอยู่ในพื้นที่ เดียวกันมีการวางผังและจัดระเบียบอย่างสวยงาม ปัจจุบัน กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ  ได้ถูกจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร

   นอกจากนี้ที่วัดนี้ ยังมีประเพณีประจำปีซึ่งจัดขึ้นทุกปี ได้แก่

🔸️ประเพณีทำบุญสลากภัต ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเกี๋ยงเหนือ เดือน 11

🔸️ประเพณีตั้งธรรมหลวง หรือฟังเทศน์มหาชาติ หลังออกพรรษาแล้วทุกปี

🔸️ประเพณีทำบุญสรงน้ำพระบรมธาตุ ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

ใครที่ชื่นชอบในวัดวาอาราม ต้องไม่พลาดวัดนี้นะคะ สถานที่กว้างขาง มีที่จอดรถเยอะด้วยค่ะ

🎯 : 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

⏰️ : เปิดให้เข้าชม : 05.00-21.00 น.

☎️ : 053-278304

📱 : 090-2247220

🌏 :
https://maps.app.goo.gl/5D6e6U...
 

-----------------------😍

🤗 สนุกกับการเที่ยว สนุกกับการกิน
ในแบบฉบับของตัวเองน๊าา 🚘🧳🏖 🌄

❣️ช่องทางการติดตามเพจ❣️
https://www.facebook.com/TIEWD...

🙅งดนำภาพไปใช้ทุกกรณี ก่อนได้รับอนุญาตน๊าา

-----------------------🌿
#เที่ยวได้กินกินได้เที่ยว 
#วัดสวนดอกพระอารามหลวง
#วัดสวนดอก #พระอารามหลวง
#วัดบุปผาราม #พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา
#พระเจ้าเก้าตื้อ #กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
#วัดดังเชียงใหม่ #วัดเชียงใหม่
#วัดสวยเชียงใหม่ #เที่ยวเชียงใหม่
#เที่ยววัดเชียงใหม่ #เชียงใหม่

เที่ยวได้กิน กินได้เที่ยว

 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.03 น.

ความคิดเห็น