Nuchchanart Mantim

ชื่อทราย อายุ 30 ปีค่ะ
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์
ชอบประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยว และหาประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิต มีความสนใจในเรื่องประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ และชอบใช้กล้องฟิลม์ และชอบถ่าบภาพค่ะ