ตัว เติบ

นางสาวธนภัค จันทร์แก้ว นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี