Ice'Athita Thinna

นางสาวอทิตา ถิ่นนา
กำลังศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว