Un Chamaiphorn

สวัสดีค่ะ เนื่องการพึ่งได้เริ่มต้นเที่ยวคนเดียวจึงอยากแบ่งประสบการณ์ความรู้สึกของที่ที่ได้ไปเที่ยวค่ะ