Thanachet Nevikup

ชอบเล่าเรื่องที่ได้พบเจอมาตามที่ต่างๆ
ชอบท่องเที่ยวทุกครั้งที่มีโอกาส ชอบมองวิถีชีวิตของคนในแบบต่างๆในมุมที่ไม่ค่อยมีหรือได้พบเจอได้บ่อยๆ