Eve Natchaya Sattrapai

อายุ 21 ปี
รับงานรีวิว ทั้งงานภาพและวิดีโอ
อุปนิสัย : เข้ากับคนง่าย อัธยาสัยดี เฮฮา ร่าเริง มีวินัยในการทำงาน 🤪