กระเพรา ไข่ดาว

ผัดกระเพรา+ไขดาวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต