Kimmiize Pimpat

บันทึกการเดินทางผ่านตัวหนังสือและรูปถ่าย
วันเวลาผ่านไป หลายอย่างหายไปกับความทรงจำ
แต่รูปถ่ายและตัวหนังสือนั้นยังคงอยู่