สุรพงษ์ เผือกสวัสดิ์

การศึกษา ๑ วทม.๖เกษตรศาสตร์)
อาชีพ ๑ ธุรกิจส่วนตัว
อายุ ๑ 65 ปี
พื้นที่ดำเนินธุรกิจ ๑ สุราษฎร์ธานี, ขอนแก่น,มุกดาหาร,เชียงราย,เชียงใหม่