ระพีพรรณ ประทุมขันธ์

100ที่เที่ยว100เรื่องราว100ความประทับใจ ประเทศไทยยังมีที่ๆน่าออกไปท่องเที่ยวอีกมากมาย การเดินทางแบบจดบันทึก เส้นทางท่องเที่ยวที่ประทับใจ และนำเสนอผ่านตัวหนังสือเพื่อบอกเล่าเรื่องราว