Sai Sutthini

ชอบการเขียนรีวิว เคยเขียนรีวิวบล็อกเกอร์สินค้า เเละรีวิวในเว็บไซค์ต่างๆ อยากลองเปิดประสบการณ์รีวิวสถานที่ท่องเที่ยวดู