Praphol Chitkati

ชอบเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยและต่างประเทศไทยในบางโอกาส มีประสบการณ์การเดินทางต่างประเทศอย่างน้อย 14 ประเทศ