Sirintip Wathanarak

รักการท่องเที่ยว อ่านเขียนหนังสือ เลี้ยงหมา เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ และอยากใช้ชีวิตบั้นปลายแบบพอเพียงกับธุรกิจโฮมเสตย์เล็กๆของตัวเอง