นางสาวมัญฑิตา นพคุณเกษมสุข

ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ