ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา เพ็ชรสายออ

บล็อกหนีออกจากบ้าน เบ้นบล็อกท่องเที่ยว และการทำกิจกรรมในแบบฉบับของตนเอง ทำแบบอิสระบนพื้นฐานความถูกต้องและช่วยเหลือสังคม