Bigmac Source

ผมเป็นนักเล่าเรื่องด้วยภาพไหว และภาพถ่าย ที่เชื่อในเรื่องความเรียบง่าย กระชับ และได้ใจความ ผู้คนจะรู้จักผมในฐานะคนทำช่องอาหารที่ใช้เรื่องราวเล่าเรื่องความอร่อย แต่สิ่งที่ผมเชื่อยิ่งกว่าอาหารคือ “ทุกเรื่องราวมีคุณค่าในตัวเอง” ยินดีที่ได้เข้าร่วมครับ