ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์ กับ สายการบินไทย


ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์ ชำระค่าภาษีสนามบินและภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
150000
คะแนน
มูลค่า : 15000 บาท
จำนวน : 0/1

รายละเอียดของรางวัล


เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ทางการบินไทย จำกัด ชำระค่าภาษีสนามบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-โฮจิมินห์ ชั้นประหยัด
  2. บัตรโดยสารต้องออกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
  3. บัตรโดยสารมีอายุ 90 วันนับจากวันออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว
  4. บัตรโดยสารไม่สามารถอัพเกรดและสะสมไมล์ Royal Orchid Plus ได้
  5. ผู้เดินทางต้องแจ้งทางการบินไทยก่อนออกเดินทางล่วงหน้า 45 วัน เพื่อประสานงานออกบัตรโดยสาร โดยต้องสแกนหน้า Passport ผู้เดินทางและวันเดินทาง ส่งไปที่อีเมล์ คุณสุกฤตตา xxxx@thaiairways.com หรือ โทร 02-545-2720
  6. วันเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  7. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกรณี เมื่อดำเนินการประสานงานออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว
  8. ทางบริษัทการบินไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของบัตรโดยสาร เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า