papafullmoon

เรา...ซื้อนาฬิกาเรือนสวยๆ ได้
แต่เรา...ไม่สามารถซื้อเวลาที่ผ่านออกไปจากชีวิตของเราได้
คุณค่าของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่การมีชีวิต
คุณค่าของชีวิต อยู่ที่การรู้จักใช้ชีวิต
อยู่ให้มีคุณค่า...
papafullmoon ผมนี่แหล่ะกล่าวไว้ ด้นสดเมื่อสักครู่ นี่เอง

บันทึกการเดินทาง

รีวิวล่าสุด

View all