พูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ที่จะต้องมาให้ได้คือ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกกันสั้นว่า "วัดพระธาตุ"

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จัก กันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เนื่องจากเป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศ จดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

ภายในบริเวณวัดจะประกอบไปด้วยพระวิหารต่างๆ จากภาพข้างต้นจะเป็นบริเวณทางเดินภายในพระวิหารคดจะมีจุดบริการให้ทำบุญตามกำลังศรัทธาที่มีอยู่เปี่ยมล้น


ภายในบริเวณโดยรอบ พระบรมธาตุเจดีย์ จะมีเจดีย์องค์เล็กรายล้อมรอบองค์พระธาตุ จำนวน 149 องค์ เรียกว่า องค์เจดีย์บริวาร ซึ่งก็คือ เจดีย์ที่ลูกหลานบรรพบุรุษ ได้สร้างไว้สืบต่อกัน มาเรื่อยๆ เพื่อบรรจุอัฐิของญาติผู้ล่วงลับ โดยเชื่อว่าญาติของตนจะได้มาเกิด ในศาสนาของพระพุทธองค์อีกครั้งในภพหน้า


ภายในพระวิหารจะมีจุดสักการะ บูชาพระรัตนตรัย พระพุทธรูป

พระบรมธาตุเจดีย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1719 เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่องค์แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ฐานใต้ระเบียงทับเกษตรมีช้างล้อม 22 เชือก ถือเป็นมหาสถูปนอกเมืองที่สร้างขึ้นตามคติลังกา
ในวิหารพระม้าที่เป็นบันไดทางขึ้นสู่องค์พระบรมธาตุ ด้านซ้าย-ขวา มีรูปปั้นของเทพผู้พิทักษ์คือ ท้าวขัตตุคาม-รามเทพ ประดิษฐานอยู่ขนาบข้างประตูทางเข้า-ออก องค์พระธาตุ ท้าวขัตตุคาม-รามเทพ เป็นเทพที่เชื่อว่าคือท้าวจตุคามรามเทพ อันลือลั่นแห่งเมืองนคร นอกจากเทพทั้งสองแล้วที่นี่ยังมีผู้พิทักษ์อื่นๆ อาทิ ท้าวจตุโลกบาล นาค ครุฑ สิงห์ เป็นต้นพระวิหารหลวง สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ต่อมาวิหารทรุดโทรมลง เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย) จึงได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใน พ.ศ.2354 ถึง พ.ศ.2382 วิหารหลังนี้จึงมีคุณค่าในแง่ของการสืบทอดรูปแบบทางสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่สมัยอยุธยา


ภายในพระวิหารหลวง เป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช : เป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และงดงามด้วยศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น มีขนาดหน้าตัก 3 วา 1 ศอก 12 นิ้ว ประดิษฐานบนฐานชุกชี พร้อมด้วยพระอัครสาวก ซึ่งเป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานต่างๆ จากที่อื่นๆ เพราะตั้งไว้ค่อนข้างกลางพระวิหารบริเวณหน้าพระวิหารจะมีจุดสำหรับการกราบสักการะบูชา สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


และภายในวัดจะมีจุดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อนำไปเป็นของฝากแก่ญาติพี่น้อง

ขนมลา เป็นขนมหวานพื้นบ้านของทางภาคใต้ ของประเทศไทย ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเจ้า เป็นขนมสำคัญหนึ่งในห้าชนิดที่ใช้สำหรับจัดเพื่อนำไป ถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญของจังหวัดในภาคใต้ ประจำจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ขนมลาปรุงขึ้นเพื่อเป็นเสมือนแพรพรรณเสื้อผ้า


สุดทายนี้สำหรับใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็อย่าลืมไปแวะเที่ยวแวะชม เข้ากราบสักการะพระบรมธาตุแห่งเมืองนคร เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะคะ ^^Sitanan Kongtong

 วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.15 น.

ความคิดเห็น