พระนครศรีอยุธยาราชธานีอันเก่าแก่ มีโบราณสถานและวัตถุโบราณอันงดงาม

และทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลกวัดมเหยงคณ์เป็นวัดที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งในสมัยอยุธยามีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสีและพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาได้ระบุไว้ว่าวัดแห่งนี้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ได้โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1981 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณ ซึ่งมีการประดับด้วยประติมากรรมรูปช้าง โดยรอบฐานได้รับแบบอย่างมาจากพระเจดีย์ช้างล้อมในลังกาทวีปส่วนชื่อวัด "มเหยงคณ์" มีการสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามมหิยังคณะในลังกาทวีป และทางด้านทิศตะวันออกนั้นเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถขนาดใหญ่ซึ่งเป็นงานสร้างบนรากฐานอาคารเดิม ในสมัยอยุธยาตอนต้นได้มีการสันนิษฐานอีกว่าน่าจะเป็นคราวปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ พร้อมกับการสร้างเจดีย์รายทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระอุโบสถ
Credit: กรมศิลปากร / The Fine Arts Department
Create by: มูลนิธิพิพิธภัณฑ์มีชีวิต / Living Museum Foundation


ติดตาม Living Museum Foundation ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/livingmuseumth
Line: @livingmuseumth
IG: https://www.instagram.com/livingmuseum.th
Twitter: https://twitter.com/livingmuseumth
E-mail: [email protected]

Admin: Numsomns

livingmuseumth

 วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.40 น.

ความคิดเห็น