ทะเลสาบปันกองห่างจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเลห์ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยเส้นทางมายังทะเลสาบปันกองต้องผ่านจุดสูงสุดของเส้นทางเรียกว่า Chang La Pass ที่ความสูงประมาณ 5,360 เมตร จากระดับน้ำทะเล 

การเดินทางเข้ามายังทะเลสาบปันกอง

เดินทางได้โดยการเช่ารถ และจะต้องมีการทำใบอนุญาต permit เข้าพื้นที่ ทะเลสาบปันกอง โดยการทำใบ permit สามารถให้ทางเจ้าของที่พักเป็นคนนำเดินการให้

P Gent Su

 วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 12.58 น.

ความคิดเห็น