วันนี้ชวนมาชมนิทัศการน่าสนใจ เป็นศิลปะร่วมสมัย หรือ โมเดิร์น อาร์ต ที่จัดแสดงที่ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน บนถนนราชดำเนิน ใกล้กับนิทรรศรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ร่วมสมัยหลากหลายแนวคิดที่น่าสนใจ

นิทรรศการ ILLUMINA เป็นผลงานศิลปะและงานออกแบบทำขึ้นจากแก้วของ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล กับสวรรยา จันทรสมัย และเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมจัด

นิทรรศการนี้ งานออกแบบและศิลปะทั้งหมดใช้เศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วในจังหวัดนครปฐมเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ แก้วเป็นวัสดุที่น่าหลงใหลมีสีสันและเนื้อวัสดุชวนมอง จึงมีศิลปินและนักออกแบบสร้างสรรค์สนใจนำวัสดุชนิดนี้มาสร้างงานทุกยุคสมัย แต่งานศิลปะแก้วในประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังอยู่ในแวดวงจำกัด

การจัดนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานจากการค้นคว้าเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในงานศิลปะแก้ว การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ทำให้เห็นความเป็นไปได้หลากหลาย ในการทำงานด้วยวัสดุชนิดนี้ 

ผลงานชุดนี้ใช้กระบวนการที่เรียกว่า warm glass เป็นวิธีการทำงานโดยควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาให้ความร้อนแก่แก้วอย่างเหมาะสม มีเทคนิคหลากหลายในการแปรรูปแก้ว อาทิ ทำให้ยืดออกเป็นทรง หลอมติดกันเป็นชั้นสีและลวดลาย ทำให้แก้วจับตัวเป็นเกล็ด และหลอมจนหล่อในแม่พิมพ์ได้ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่งานออกแบบผลิตภัณฑ์และงานศิลปะในสื่อใหม่ ผลงานที่นำมาจัดแสดงจึงมีทั้งงานออกแบบผสมผสานกับงานสร้างสรรค์ศิลปะ

นิทรรศการ ILLUMINA
จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2
ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2564เวลา 10.00 – 19.00 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

นามสมมุติ

 วันพฤหัสที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.59 น.

ความคิดเห็น